Rozporządzenie Bodnara

Z RPedia

Skandaliczny projekt rozporządzenia autorstwa ministra sprawiedliwości, Adama Bodnara, wniesiony 15 grudnia 2023 r.[1], zaledwie kilka dni po objęciu stanowiska przez ministra, łamiący konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy oraz łamiący zasadę hierarchii aktów prawnych.

Projekt poprzez zmianę Regulaminu urzędowania sądów powszechnych zakłada ingerencję w niezawisłość sędziowską poprzez zakaz przydzielania spraw określonym w rozporządzeniu sędziom oraz narzucanie treści orzeczeń sędziowskich. Projekt łamie też obowiązującą w Polsce hierarchię źródeł powszechnie obowiązującego prawa, wyrażoną w konstytucji oraz potwierdzoną wyrokami Trybunału Konstytucyjnego.[2]

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych został skierowany jedynie do dwóch skrajnie upolitycznionych stowarzyszeń sędziów: Iustitia oraz Themis.[3]

Krytyka Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego[edytuj | edytuj kod]

17 grudnia 2023 r. stanowisko wobec projektowanych zmian Regulaminu urzędowania sądów powszechnych przedstawiła Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego.[4] W stanowisku Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego zwraca uwagę na oczywistą i rażącą niekonstytucyjność dwóch projektowanych przepisów w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych, które stanowią w szczególności pogwałcenie niezawisłości sędziowskiej, niezależności władzy sądowniczej i konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa. Pierwsza Prezes SN stwierdza ponadto, że przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości § 118a rozporządzenia, naruszając art. 178 ust. 1 Konstytucji oraz zasadę trójpodziału władz (art. 10 Konstytucji), stanowi drastyczną ingerencję w sferę niezawisłości sędziowskiej, jakiej nie znał nawet ustrój sądownictwa w okresie PRL, gdy wydawane były „wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej”, zniesione w roku 1989 wraz z upadkiem komunizmu. (...) Najwyższe zaniepokojenie budzi fakt, że nowy Minister Sprawiedliwości rozpoczyna swoje urzędowanie od przedkładania projektów aktów normatywnych, które pod pretekstem poszanowania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej zmierzają do pogwałcenia fundamentów porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej, w tym zasady trójpodziału władz i niezawisłości sędziowskiej oraz konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa. Co więcej, czyni to w sposób, na który do tej pory władza wykonawcza nie śmiała się poważyć nawet w okresie PRL „gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane” (Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Otwarty list sędziego SN, Kamila Zaradkiewicza[edytuj | edytuj kod]

17 grudnia 2023 r., sędzia Sądu Najwyższego, Kamil Zaradkiewicz, opublikował na platformie Twitter/X list otwarty do Adama Bodnara[5] w związku z projektem rozporządzenia. Krytykuje w nim rozporządzenie i wzywa Adama Bodnara do wycofania się ze skandalicznych działań oraz ustąpienie ze stanowiska Ministra Sprawiedliwości.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]