RPedia:Regulamin

Z RPedia

RPedia.pl jest prywatnym serwisem. Serwis tworzony jest przez zaprzyjaźnionych użytkowników w celu utrwalenia i wymiany wiedzy, informacji i myśli, a za ich pośrednictwem wcielania w życie idei niezależnych mediów obywatelskich. Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji zasad poniższego regulaminu.

Regulamin serwisu RPedia.pl

I Definicje

1. Serwis – całość funkcjonalności i zawartości znajdujących się na serwerze, dostępnych pod adresem domeny RPedia.pl.

2. Społeczność – ogół czynnych użytkowników posiadających konta w serwisie.

3. Zawartość – wszelkie treści zawarte w serwisie.

4. Konto – ogół funkcjonalności przyporządkowanych wyłącznie jednemu, czynnemu użytkownikowi.

5. Rejestracja – proces związany z założeniem konta w serwisie.

6. Użytkownik serwisu – każda osoba korzystająca z serwisu, mająca dostęp do zawartości.

7. Użytkownik bierny – użytkownik nieposiadający konta w serwisie, użytkownik który nie przeszedł procesu rejestracji.

8. Użytkownik czynny – użytkownik, który przeszedł proces rejestracji, posiadający konto w serwisie.

9. Ranga – określa ogół uprawnień związanych z funkcjami dostępnymi w serwisie dla poszczególnych grup czynnych użytkowników.

10. Moderator – czynny użytkownik posiadający prawo moderacji zawartości.

11. Administrator - czynny użytkownik posiadający prawo administracji serwisem.

12. Moderacja – ingerencja w treść zawartości. Za moderację uważa się w szczególności takie czynności jak: modyfikowanie zawartości, usuwanie zawartości.

13. Administracja - czynności związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania serwisu. W szczególności moderacja i czynności techniczne.

II Postanowienia ogólne

1. Serwis jest prywatną inicjatywą.

2. Serwis oparty jest na zasadzie dobrowolnej współpracy czynnych użytkowników serwisu.

3. Społeczność tworzą zaprzyjaźnieni użytkownicy.

4. Celem funkcjonowania serwisu jest wymiana myśli oraz informacji pomiędzy użytkownikami serwisu. Większość dostępna jest publicznie dla biernych użytkowników.

III Obowiązki i prawa użytkowników

1. Użytkownicy mają prawo korzystać ze wszystkich przewidzianych dla poszczególnych rang funkcjonalności serwisu. W szczególności:

a) zamieszczać i edytować artykuły w Serwisie,

b) zamieszczać grafiki i pliki,

c) zamieszczać innego rodzaju zawartości przewidziane w serwisie.

2. Użytkownik zgadza się, by zamieszczane przez niego zawartości były widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu.

3.1. Zawartości zamieszczane przez Użytkowników nie mogą łamać:

a) praw autorskich osób trzecich,

b) regulaminu serwisu,

c) powszechnie obowiązującego prawa,

d) powszechnie przyjętych zasad netykiety.

3.2. Niedozwolone są wszelkie działania prowadzone na szkodę serwisu oraz jego społeczności.

W szczególności za powyższe uważane będzie:

a) wykorzystywanie funkcjonalności serwisu wbrew ich przeznaczeniu,

b) wykorzystywanie luk w oprogramowaniu serwisu w działaniach sprzecznych z dobrze pojętym interesem serwisu,

c) naruszanie dobrego imienia oraz wizerunku serwisu,

d) posiadanie więcej niż jednego konta w serwisie. Wyjątkiem jest posiadanie wielu kont uzgodnione wcześniej z administracją serwisu.

W poważnych przypadkach powyższych naruszeń administracja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego bana (usunięcia konta) użytkownika łamiącego zasady.

4. W przypadku wykorzystywania cudzych tekstów, cytowania, Użytkownik zobowiązany jest podać autora i źródło.

5. O funkcjonalnościach dostępnych dla poszczególnych rang użytkowników decyduje administracja serwisu

a) w szczególności o przyznaniu określonej rangi może decydować zautomatyzowany proces określony przez administrację serwisu

6. Autorzy treści ponoszą wyłączną, pełną odpowiedzialność za zawartości publikowane w serwisie.

7. Administratorzy serwisu nie odpowiadają za treści zamieszczone w Serwisie, w tym treści o charakterze bezprawnym, chyba że otrzymali wiarygodną informację dotyczącą tych treści i nie zareagowali, w szczególności usuwając te treści.

8. Reklamowanie w serwisie stron i produktów bez porozumienia z administracją jest zabronione. Administracja zastrzega sobie prawo do karania użytkowników notorycznie łamiących tę zasadę.

IV Odpowiedzialność i obowiązki administratorów oraz moderatorów

1. Administratorzy, moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść zawartości zamieszczanych w serwisie przez użytkowników.

2. Administratorzy i moderatorzy rezerwują sobie prawo do dowolnej moderacji zawartości, szczególnie tych niezgodnych z charakterem i misją serwisu, niniejszym regulaminem, polskim prawem, lub łamiącym powszechnie przyjęte zasady netykiety.

3.1. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do przyznawania i odbierania uprawnień czynnym użytkownikom. W szczególności odbywać się to będzie poprzez zautomatyzowany proces. Uprawnienia nadawane i odbierane są według uznania Administratorów serwisu.

3.2. Administratorzy i moderatorzy zastrzegają sobie prawo do promowania wybranych przez siebie zawartości w dowolnych miejscach serwisu, w szczególności na stronie głównej serwisu.

4. Administratorzy i moderatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę zawartości zamieszczanych w serwisie. Jednocześnie dołożą wszelkich starań by do przypadków utraty zawartości nie doszło.

5. Obowiązkiem administratora jest dołożenie wszelkich starań by serwis funkcjonował w sposób ciągły i prawidłowy. Wszelkie jednak przypadki nieprawidłowego i nieciągłego funkcjonowania serwisu nie mogą być podstawą roszczeń użytkowników. Administracja zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania serwisu w celu przeprowadzenia czynności związanych z administracją i modernizacją.

6. Administracja ma prawo do zastosowania wobec użytkowników łamiących regulamin takich sankcji jak:

a) ostrzeżenie,

b) nagana połączona z utratą uprawnień,

c) zawieszenie konta użytkownika,

d) ban (skasowanie konta).

V Przetwarzanie danych

1. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych w związku z korzystaniem z Serwisu znajdującymi się na stronie: RPedia:Przetwarzanie danych

VI Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.12.2023 r.